Gaz drzewny – Technologia

AKUMULACYJNE PIECE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DOMÓW GAZEM DRZEWNYM

Cebud jako wyłączny dystrybutor firmy Blucomb oferuje palnik z gazogeneratorem, który należy do typu TLUD (zgazowywacz górnego rozpału, górnego ciągu) i składa się ze stalowej komory reakcyjnej, w której umieszcza się załadunek biomasy (pellet drzewny) oraz z układu mieszającego powietrze do spalania z wygenerowanymi palnym gazem drzewnym.

Dzięki usytuowaniu kanałów doprowadzających powietrze, po zapłonie rozpałki – paliwa płynnego w ciągu kilku minut dochodzi do kontrolowanego i homogenicznego procesu zgazowania pelletu uwarunkowanego naturalnym ciągiem kominowym. Podczas zgazowania, zachodzącego wewnątrz komory reakcyjnej, rozpadają się cząsteczki ligniny i celulozy (główne składniki energetyczne drewna), w wyniku czego pellet przeobraża się w palne gazy i węgiel drzewny.

W późniejszej fazie z węgla drzewnego generują się w palne gazy, pozostawiając na dnie komory reakcyjnej niewielkie ilości popiołu jako jedyną pozostałość po procesie. Opatentowana konstrukcja palnika Blucomb do mikrogazyfikacji reguluje i optymalizuje przepływ powietrza dla kompletnego procesu zgazowania: rezultatem jest znaczące usprawnienie procesu spalania i istotna redukcja emisji i niedopalonego paliwa (w porównaniu do spalania drewna).

Dzięki temu procesowi, płomień wygenerowany nad komorą reakcyjną – poza strefą generowania gazu, wymusza przepływ każdej cząsteczki paliwa gazowego przez strefę spalania i prowadzi do całkowitego utlenienia – spalenia.

Wkrótce po spaleniu rozpałki (czynnika inicjującego proces zgazowania) następuje rozdzielenie strefy generowania gazu wewnątrz komory reakcyjnej od strefy spalania gazu u jej wylotu, gdzie poprzez odpowiednio skonstruowane przeloty, gaz napotyka strumień powietrza i zachodzi optymalne spalanie (widoczne w komorze spalania przez przeszklone drzwiczki załadunkowe).

Spalanie osiągane w palnikach z gazogeneratorem Blucomb znacząco redukuje emisje zanieczyszczeń, zapewniając dużo niższe poziomy tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx), lotnych związków organicznych (OGC) i pyłów (PM) niż jakiekolwiek inne sposoby konwencjonalnego spalania.

Poniżej przedstawiamy dane porównawcze pomiędzy spalaniem drewna i pelletu z systemem Blucomb. Dane te odnoszą się do procesów spalania prowadzonych w takich samych modelach pieców. Okres pomiarowy, który obejmuje również zapłon, wynosi 1,5-2 godziny i kończy się, gdy proces generacji jest prawie całkowicie zakończony.

Zawartość tlenku węgla (CO) w spalinach jest jednym z najważniejszych wskaźników jakości spalania. Jego wartość mierzona w ppm (częściach na million) powinna być możliwie niska, ponieważ obecność CO wskazuje na niezupełne spalanie paliwa, a przecież każdy atom węgla może być utleniony przez 2 atomy tlenu, tworząc ditlenek węgla (CO2) – główny produkt każdego rodzaju spalania.

Nasze palniki minimalizują niekorzystne niecałkowite spalanie, dzięki utrzymywaniu stężenia CO na poziomie kilku ppm w ciągu całego procesu, znacznie poniżej najbardziej surowych wymagań (ponad 100-krotnie mniej od granicznych wymogów Ekoprojektu dla drewna).

Palniki Blucomb pozwalają optymalizować wydajność pieca i zapewniać znaczną poprawę wydajności spalania w urządzeniu, dzięki obniżeniu nadmiaru powietrza bez uszczerbku dla parametrów spalania. Zmniejszenie strat energii jest rezultatem ograniczenia nadmiaru powietrza, które nie bierze udziału w reakcjach termicznych wewnątrz pieca, gdyż ono nagrzewa się i unosi przez komin część ciepła, obniżając sprawność.

Zoptymalizowane spalanie gazu drzewnego uzyskanego ze zgazowania pelletu, możliwe dzięki znacznemu obniżeniu emisji CO, jak i podwyższeniu rzeczywistej sprawności urządzenia, w efekcie pozwoli zastąpić spalanie o 1/3 większej ilości drewna. Rzeczywista sprawność energetyczna pieca jest zatem określona przez wydajność spalania i zdolność do odbierania ciepła ze spalin oraz przekazywania go do otoczenia w celu ogrzania.

W sposób istotny zatem spalanie gazu drzewnego ogranicza zużycia paliwa i prace związane z jego dostarczeniem do urządzenia, podnosząc komfort użytkowania.

Projekt: Opracowanie nowej generacji akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń zasilanych gazem procesowym z termochemicznej konwersji biomasy

Celem projektu jest opracowanie nowej generacji niskoemisyjnych ogrzewaczy pomieszczeń spalających gaz procesowy wytworzony z termicznego przetwarzania peletu w własnym zintegrowanym gazogeneratorze. Głównym zadaniem ogrzewacza jest zapewnienie ciepła do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej przy spełnieniu wymagań emisyjnych znacznie poniżej limitów wskazanych w Ekoprojekcie. W badaniach przemysłowych zostanie zgromadzona nowa wiedza o parametrach wpływających na proces generowania i spalania gazu z peletu drzewnego, o wpływie budowy gazogeneratora na zmienny skład wytwarzanego gazu, o wpływie algorytmów sterowania dopływem

powietrza, właściwości materiałów ceramicznych, ich kształtu i układu poszczególnych elementów konstrukcyjnych na proces spalania gazu i bilans cieplny ogrzewacza. Pozyskana nowa wiedza zostanie wykorzystana w doborze materiałów i konstrukcji urządzeń, sterowaniu procesem wytwarzania i spalania gazu oraz uzyskaniu wymaganych charakterystyk wytwarzania i przekazywania ciepła do pomieszczenia.

Na podstawie uzyskanych wyników badań przemysłowych w pracach rozwojowych zostaną zbudowane prototypowe akumulacyjne ogrzewacze pomieszczeń integrujące moduły: generatora gazu, komory spalania, wymienników ciepła ceramicznych oraz wodnych i algorytmu sterującego procesem spalania, które zostaną przebadane w warunkach rzeczywistych, a następnie na etapie prac przedwdrożeniowych zostaną poddane testom i badaniom certyfikującym. Grupę docelową stanowią prosumenci indywidualnego i niezależnego ogrzewania budynków mieszkalnych OZE, wymieniający dotychczasowy system ogrzewania paliwami kopalnymi oraz budujący nowe domy, dla których od 1.01.2021r. określono niższe limity na nieodnawialną energię pierwotną EP, których spełnienie wraz z optymalizacją kosztów systemu grzewczego budynku i zapewnienia niskich kosztów eksploatacji umożliwią nowej generacji innowacyjne niskoemisyjne ogrzewacze spalające gaz z OZE.

Wartość projektu: 4 506 122,86 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 498 086,10 zł

CEBUD S.C.

ul. Balicka 320, 30-198 Kraków
NIP: 6771991888
REGON: 351344118

Cebud jest znanym krajowym i europejskim producentem innowacyjnych pieców pokojowych z opatentowanego akumulacyjnego kompozytu szamotowego – akubetu dzięki, któremu jeden piecokominek może zastąpić 2-3 tradycyjne piece kaflowe.

Kontakt

Telefon: +48 12 637 36 23
Email: cebud@cebud.eu

OBSŁUGA FIRM

Telefon: 664 058 205
Email: cebud@cebud.eu

Media społecznościowe:

Copyright © 2024 – cebud.eu wsparcie adito.pl | Polityka prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności