Scroll to top
pl

Projekty Unijne

Projekt: Opracowanie nowej generacji akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń zasilanych gazem procesowym z termochemicznej konwersji biomasy

 

Celem projektu jest opracowanie nowej generacji niskoemisyjnych ogrzewaczy pomieszczeń spalających gaz procesowy wytworzony z termicznego przetwarzania peletu w własnym zintegrowanym gazogeneratorze. Głównym zadaniem ogrzewacza jest zapewnienie ciepła do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej przy spełnieniu wymagań emisyjnych znacznie poniżej limitów wskazanych w Ekoprojekcie. W badaniach przemysłowych zostanie zgromadzona nowa wiedza o parametrach wpływających na proces generowania i spalania gazu z peletu drzewnego, o wpływie budowy gazogeneratora na zmienny skład wytwarzanego gazu, o wpływie algorytmów sterowania dopływem

powietrza, właściwości materiałów ceramicznych, ich kształtu i układu poszczególnych elementów konstrukcyjnych na proces spalania gazu i bilans cieplny ogrzewacza. Pozyskana nowa wiedza zostanie wykorzystana w doborze materiałów i konstrukcji urządzeń, sterowaniu procesem wytwarzania i spalania gazu oraz uzyskaniu wymaganych charakterystyk wytwarzania i przekazywania ciepła do pomieszczenia.

Na podstawie uzyskanych wyników badań przemysłowych w pracach rozwojowych zostaną zbudowane prototypowe akumulacyjne ogrzewacze pomieszczeń integrujące moduły: generatora gazu, komory spalania, wymienników ciepła ceramicznych oraz wodnych i algorytmu sterującego procesem spalania, które zostaną przebadane w warunkach rzeczywistych, a następnie na etapie prac przedwdrożeniowych zostaną poddane testom i badaniom certyfikującym. Grupę docelową stanowią prosumenci indywidualnego i niezależnego ogrzewania budynków mieszkalnych OZE, wymieniający dotychczasowy system ogrzewania paliwami kopalnymi oraz budujący nowe domy, dla których od 1.01.2021r. określono niższe limity na nieodnawialną energię pierwotną EP, których spełnienie wraz z optymalizacją kosztów systemu grzewczego budynku i zapewnienia niskich kosztów eksploatacji umożliwią nowej generacji innowacyjne niskoemisyjne ogrzewacze spalające gaz z OZE.

 

Wartość projektu: 4 506 122,86 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 498 086,10 zł